messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายการทำงาน
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายบวรนันท์ ทองพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 41 ราย เพื่อรับทราบปัญหา ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และได้มอบนโยบาย พร้อมทั้งชี้แจงข้อสั่งการ ราชการต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน สำหรับการมอบนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างขององค์กร รวมถึงวัมนธรรมองค์กร 2.การสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ เช่น จิตอาสา 3. ให้พนักงานทุกคนมีวินัย ทั้งข้าราชการและพนักงานจ้าง 4. มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญสำหรับปฏิบัติราชการ 5. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง 6. การมีความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 7.การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2566 8.การมอบนโยบาย No gift Policy โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)