messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
group กองคลัง
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดุษฎี คำนิมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)