องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group กองคลัง
นางสาวประภาวัลย์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดุษฎี คำนิมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ