องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ผลการสอบแข่งขันแต่งตั้งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การขยายกำหนดเลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9