องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group กองการศึกษา
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครูชำนาญการ
นางรำไพร สุทธิ
ครูชำนาญการ
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครูชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)