info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
group ฝ่ายบริหาร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-818-8847
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-818-8847
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-200-0891
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-200-0891
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-214-0382
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-214-0382
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-815-9506
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-815-9506
group ฝ่ายสภา
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางฉันทนา ผิวฟัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-621-8864
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-621-8864
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 093-256-4449
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 093-256-4449
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-879-1321
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 095-879-1321
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-331-7441
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร : 083-331-7441
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 06-3836-7289
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร : 06-3836-7289
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง

โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)
group กองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายเจษฎา แก้วเข้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา แก้วเข้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง.
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
group กองการศึกษา
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอนงค์ อิ่มเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางอรอนงค์ อิ่มเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย