ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก