ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (สายข้าง รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง ถึง สวนนางกองสี บุญธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง