messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
group คำสั่งและประกาศบริหารงานบุคคล
การกำหนดอัตราเงินเดือนที่ กคศ.รับรอง และการกำหนดเงินชดเชย
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศวันลามาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
คำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (กรณีที่ผู้อำนวยการกองคลัง เดินทางไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
คำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 96
คำสั่งการแบ่งงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 323
มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 93
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 116
ประกาศ ก. อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลว 3 ส.ค.61 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 133
แนวทางการขอใช้บัญชีในกรณีต่างๆและบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตามแนวทาง หนังสือ มท0809.6/ว41 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 161
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 117
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)