องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) 2563 และประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น. เงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
description แบบประเมิน สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะครู poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนวิทยฐานะครู 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คศ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1