องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
assessment
1.โครงสร้าง  
 โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร  
 ฝ่ายบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
3.อำนาจหน้าที่  
 อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
5.ข้อมูลการติดต่อ  
 ข้อมูลการติดต่อ
7.ข่าวประชาสัมพันธ์  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
9.Social Network  
 facebook
10.แผนการดำเนินงานประจำปี  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 รายงานผลการดำเนินงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 ข้อมูลการสถิติ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 สรุปความพึงพอใจ
17.E-Service  
 e-service
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการรับ-จ่ายงบทดลอง
19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 รายงานการรับ-จ่ายงบทดลอง
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  
 รายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 ร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี  
 ข้อมูลการสถิติ
 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 กระดานสนทนา
 สายตรงผู้บริหาร
 ร้องเรียนออนไลน์
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 กระดานสนทนา
34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
 แผนป้องกันการทุจริต
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 แผนป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี  
 ควบคุมภายใน
37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ควบคุมภายใน
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ภาพกิจกรรม
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 แผนป้องกันการทุจริต
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนป้องกันการทุจริต
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี  
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน